Craft Work K house sagamihara

K house (sagamihara)