Craft Work H House sagamihara

H house (sagamihara)